2014-10-28

Хичээл сонголт 1

Бизнесийн удирдлага 1-р курс
 • MT102 Математик 2 - 3кр
 • TM103 Макро эдийн засаг - 3кр
 • ML103 Монгол хэл бичиг, найруулга - 3кр
 • CD101 Гамшгийн менежмент - 1кр
 • CE102 Харилцааны англи хэл - 3кр
 • Сонгон судлах хичээл 1, 2 - 6кр
Нийт 19кр

Менежмент 1-р курс
 • MT102 Математик 2 - 3кр
 • TM103 Макро эдийн засаг - 3кр
 • ML103 Монгол хэл бичиг, найруулга - 3кр
 • CD101 Гамшгийн менежмент - 1кр
 • IT101 Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1 - 3кр
 • SS102 Монголын түүх, соёл, зан заншил - 3кр
 • Сонгон судлах хичээл 1 - 3кр

Нийт 19кр

Нийтийн удирдлага 1-р курс
 • MT102 Математик 2 - 3кр
 • TM103 Макро эдийн засаг - 3кр
 • PA201 Төр, эрх зүйн онол - 3кр
 • CD101 Гамшгийн менежмент - 1кр
 • CE102 Харилцааны англи хэл - 3кр
 • Сонгон судлах хичээл 1 - 3кр
Нийт 16кр


Нийгмийн ажил 1-р курс
 • SS130 Нийгмийн ажлын үндэс - 3кр
 • SS113 Сэтгэл судлалын үндэс - 3кр
 • CE102 Харилцааны англи хэл - 3кр
 • PT101 Биеийн тамир - 2кр
 • ML103 Монгол хэл бичиг, найруулга - 3кр
 • CD101 Гамшгийн менежмент - 1кр
 • Эдийн засгийн онол - 3кр
Нийт 18кр

U.IT101: Лекц 9

2014-10-22

D.IM103: Лекц 1-6

2014-10-21

U.IT101: Бие даалтын удирдамж

2014-10-20

U.IT101: Лабораторийн ажил 8

U.IT101: Лекц 8

U.IT101: Лекц 7

S.CS101: Лаборатори 8

2014-10-13