2015-04-06

U.IT101: Мэдээллийн технологийн хэрэглээ 1 хичээлийн сорил 1

Дүн харах /Кодын дарааллаар/

2015-02-16

D.IM703: Э-Бизнес II

2015-02-09

SW701: Microsoft Project 2007 програмын тухай

2014-12-15

Office 2013

2014-12-14

U.IT101: Явцын дүн


 1. Одоогийн байдлаар нийт 58 оноотой байх ёстой ба ажил (лаборатори, бие даалт, ирц, сорил ) тус бүрийн харгалзах оноог хүснэгтийн хамгийн дээр бичсэн байгаа.
 2. Нийлбэр онооны нүд болон тоо нь будагдсан байгаа оюутнууд одоогийн байдлаар 31-ээс бага оноотой буюу W үнэлгээтэй байна.
 3. 16-р долоо хоногийн лабораторийн хичээлд ирэхдээ лекц болон лабораторийн дэвтэрээ авч ирэхийг анхааруулъя.


U.IT101: Лекц 16

2014-12-10

U.IT101: Лекц 15

2014-12-09

Бизнесийн удирдлагын багцын оюутнуудад санал болгох төлөвлөгөө (D.BA кодтой оюутнуудад)

1A улирал
 • D.IM103 Мэдээллийн системийн менежмент - 3кр
 • D.MT101 Математик 1 - 4кр
 • D.PM102* Микро эдийн засаг - 3кр
 • S.SS102 Монголын түүх - 3кр
 • S.PT101 Биеийн тамир - 2кр
 • Нийт 15кр
1В улирал
 • D.PM103* Макро эдийн засаг - 3кр
 • D.BA204 Бизнесийн эрх зүй - 3кр
 • D.MT102 Математик 2 - 4кр
 • S.EL102 Англи хэл 2 - 3кр
 • D.CD101 Иргэний хамгаалалт - 1кр
 • Сонгон 1 - 3кр
 • Сонгон 2 - 3кр
 • Нийт 20кр
2А улирал
 • D.BA201 Менежментийн суурь ухаан - 3кр
 • D.BA203 Санхүү бүртгэл - 3кр
 • D.MT211 Магадлалын онол математик статистик - 3кр
 • S.EL210* Англи хэл 3 - 3кр
 • D.MT212 Математик програмчлал - 3кр
 • Сонгон 3 - 3кр
 • Нийт 18кр
Бүгд 53 кр

*Мэргэжил сонголтонд заавал үзэх хичээлүүд хамаарах ба нийт 44кр байна.

2014-12-02

U.IT101: Лаборатори 14